Inlandets Solenergi

Batterilagring av el från solceller

Batterilagring av el från solceller har blivit alltmer eftertraktade som lösningar för både hushåll och företag som önskar reducera sina energikostnader och minimera sitt klimatavtryck. Genom att ansluta ett batteri till solcellsanläggningen kan du lagra energi. Utvecklingen av smarta energihanteringssystem gör det möjligt att optimera användningen av lagrad energi, vilket ökar effektiviteten och kostnadsbesparingarna. Enkelt uttryckt – lagra energi som du inte behöver förbruka direkt för att använda senare, eller sälj överskottet.

Vad är batterilagring?

Batterilagring är processen att ackumulera energi genererad från olika källor, såsom solceller, för användning vid ett senare tillfälle. Solpaneler omvandlar solens energi till elektricitet, och med hjälp av batterilagring kan denna elektricitet lagras för framtida bruk. Detta system förbättrar energieffektiviteten och minskar beroendet av elnätet. Det innebär att överskottsenergi som produceras under soliga dagar lagras i batterier och kan användas när solenergiproduktionen är låg, till exempel på natten eller under molniga dagar.

Ett stort solpanelssystem installerat utomhus omgiven av träd under en klarblå himmel.

Fördelar med batterilagring

Det finns flera fördelar med batterilagring.

✓ Ekonomiska fördelar

Att installera solceller med batteri kan sänka energikostnaderna genom att minska beroendet av elnätet och använda egenproducerad energi. Det kan också öka fastighetens värde och vara en förutsättning för att beviljas ett så kallat grönt bostadslån.

✓ Miljöfördelar

Genom att lagra och använda solenergi minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till en mer hållbar framtid. Det är en viktig del av övergången till förnybara energikällor.

✓ Energisäkerhet

Batterilagring av solel ger en ökad energisäkerhet, särskilt i områden med instabilt elnät. Det säkerställer att hushåll och företag kan ha tillgång till el även under strömavbrott, om man också installerar backuputrustning.

Batterilagring i Sverige

I Sverige har intresset för batterilagring ökat markant, drivet av stigande elpriser och ökad medvetenhet om klimatförändringar. Många svenska hushåll och företag investerar nu i solcellsanläggningar med batteri för att dra nytta av förnybar energi och förbättra sin energisäkerhet. Tidigare var det sällan en lönsam investering då återbetalningstiden ofta är lång, men i och med de smarta funktionerna som kommer med SigenStor så är läget annorlunda idag. Man kan dessutom välja att ansluta sig till stödtjänster via exempelvis CheckWatt och därigenom få ersättning för att man hjälper till att stötta elnätet.

Batterilagring förväntas spela en allt större roll i framtidens energisystem, särskilt när det gäller att balansera belastningen på elnätet och integrera förnybara energikällor.

Batterilagring i hushåll

För hushåll innebär batterilagring hemma att man kan minska sina elräkningar genom att använda lagrad solenergi under tider då elpriserna är högre. Det bidrar också till en mer hållbar energianvändning och ökar självförsörjningen.

Batterilagring för företag

För företag kan batterilagring av el från solceller bidra till betydande kostnadsbesparingar och ökad energieffektivitet. Företag kan också minska sin miljöpåverkan och uppfylla hållbarhetsmål genom att använda ren energi.

Välj rätt lösning för lönsam batterilagring

Med de många fördelarna, från kostnadsbesparingar till miljöpåverkan, är investering i batterilagring av el från solceller ett smart val för framtiden. I takt med utvecklingen blir allt fler lösningar tillgängliga.


Inlandets Solenergi är en av Sveriges första leverantörer av framtidens energianläggning, SigenStor från Sigenergy. Till skillnad från traditionella batterisystem så använder SigenStor AI-optimering för att anpassa sig efter elpriser, ditt energibehov och väderförutsättningar, vilket minskar dina elkostnader och ökar självförsörjningen. Batterisystemet kan kombineras med Checkwatt så att du kan bidra till att balansera elnätet och få ersättning – vi hjälper dig med anslutningen.

Inlandets Solenergi hjälper dig fram till en optimal energilösning. Tveka inte att kontakta oss vid frågor och funderingar!


Vanliga frågor och svar om solcellsbatterier & batterilagring

Vad är ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri är ett specifikt batteri utformat för att lagra energi som genereras från solpaneler. Dessa batterier är optimerade för att hantera fluktuationer i energiproduktionen och är viktiga komponenter i solcellsanläggningar med batteri.

Hur fungerar batterilagring?

Batterilagring kan användas både med och utan solceller, men bäst effekt får man med en solcellsanläggning. För batterilagring av solenergi behövs en solcellsanläggning, ett solcellsbatteri och en hybridväxelriktare. Solcellernas likström lagras direkt i batteriet och omvandlas sedan till växelström av hybridväxelriktaren, som fördelar elen mellan hushållet/fastigheten och elnätet.

Vem kan installera solceller med batteri?

Installation av solceller med batteri kräver professionell hjälp för att säkerställa korrekt integration och maximal effektivitet. Det är viktigt att välja en pålitlig leverantör och installatör med erfarenhet inom området.

Vad kostar batterilagring för solceller?

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för batterilagring av el från solceller, däribland lagringskapacitet. Förmånligast är att installera solcellsbatteri samtidigt som solcellsanläggningen, då du får det gröna skatteavdraget på 50 % både på solcelllsbatteriet och hybridväxelriktaren.